امام زمان

سلام به روی ماهتون          امید چراغ راهتون

هم چاه سرراه توبایدبکنیم

هم این که زانتظاردم بزنیم

این نامه چندم است می خوانی تو؟

داریم رکوردکوفه رامی شکنیم

بی تودلگیراست عصر جمعه ها

بوی نرگس می دهد پس کوچه های شهرما

ازکلاس عمرمان یک جمعه دیگر گذشت

بازغیبت خورد پای اسم زیبای شما

غروب جمعه رسیده است وباز تنهایی

غروب این همه غربت چرا نمی ایی؟

زمین به دورسرم می چرخد،پس کی؟

تمام می شود این روزهای یلدایی

کجاست جاذبه ات آفتاب من؟خسته است

شهاب کوچکت ازاین مدارپیمایی

کبوترانه دلم راکجاروانه کنم؟

کجاست گنبد ان چشم های مینایی؟

تمام هفته دلم رابه جمعه خوش کردم

غروب جمعه است نمی ایی؟

/ 0 نظر / 19 بازدید