هیچ...

بیخودی پرسه زدیم   صبحمان شب بشود

بیخودی حرص زدیم   سهممان کم نشود

ما خدا را با خود سر دعوا بردیم   و قسمها خوردیم

ما به هم بد کردیم

ما به هم بد گفتیم

ما حقیقت ها را زیر پا له کردیم

و چقدر حظ بردیم که زرنگی کردیم

روی هر حادثه ای ما حرف از پول زدیم

از شما می پرسم .... ما که را گول زدیم؟؟؟؟                                      Dr.shariati

/ 1 نظر / 19 بازدید
مریم

خودمونو گول میزنیم[ناراحت]